Menu

Tipo di cucina: Ceca, Internazionale, Della vecchia Boemia

La nostra azienda
U Vejvodů Švejk restaurnat U zeleného stromu Hotel Prague INN